ЗВІТ ДИРЕКТОРА

закладу загальноъ середньоъ освіти І-ІІ ступенів №12


військово – цивільної адміністрації міста Торецьк

за 2020 – 2021 навчальний рік

1.Загальні відомості про освітній заклад:

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №12 військово – цивільної адміністрації міста Торецьк розташований за адресою:

85285

вул Філатова, буд.7

смт. Курдюмівка

м. Торецьк

Донецька область.

2.Матеріально-технічна база освітнього закладу:

Школу засновано у 1952 році (будівля школи та будівля майстерні та котельні).

В заклад створені умови для роботи і навчання, відремонтовані та доведені до норм та вимог сьогодення , заклад оснащений новим сучасним обладнанням.

Кожен рік виконуються косметичні ремонти, є висновки державної санітарно-епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.

У приміщенні закладу:

· 8 класних кімнат

· харчоблок

· медичний кабінет

· бібліотека

Забезпеченість закладу меблями 100%.

В закладі спортивний майданчик, волейбольне та баскетбольне поле.

Фінансово-господарська діяльність

Адміністрацією закладу постійно приділяється увага естетичному вигляду освітнього закладу. Коридори поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота з озеленення класних кімнат. Подвір'я закладу завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, своєчасно обрізуються дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території закладу.

На видатки в цьому році на ремонти приміщень закладу не вповній мірі вистачає коштів. Тому повноцінна підготовка нашого закладу до нового навчального року стає проблематичною через брак коштів. Дирекція закладу намагатиметься використати для цього всі можливі резерви, спонсорські та позабюджетні кошти.Дякуючи піклувальній раді та батькам закладу ремонт шкільних приміщень було зроблено.

3.Кадрове забезпечення освітнього закладу:

Кадрова політика закладу будується з урахуванням підвищених професійних вимог до вчителя, що обумовлюється сучасними освітніми технологіями, модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до нового змісту. Сучасний загальноосвітній заклад потребує вчителя – психолога, вчителя – технолога, вчителя – дослідника, який повинен вміти творчо розв’язувати професійні проблеми. Таким чином, серед задач кадрової політики закладу можна визначити наступні:

· активізацію та якісне перетворення інноваційної здатності педагогічного персоналу;

· підтримку професійної активності педагогів

· добір вчителів здійснюється відповідно до розроблених кваліфікаційних вимог;

· впровадження в освітній процес нових принципів і методів навчання.

На початок 2020–2021 навчального року до роботи приступили10педагогічних працівників, що складає 100% від потреби. Всі вчителі мають відповідну фахову освіту.

Освітній процесс на 100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу та середню спеціальну педагогічну освіту, а також є студентами фахових ВНЗ. Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє атестація педагогічних кадрів. Атестація педпрацівників проводиться за Типовим положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту». Атестація педагогічних працівників проводиться з метою:

· встановлення їх кваліфікаційної категорії відповідно до рівня ділової кваліфікації, стажу педагогічної роботи та результатів педагогічної діяльності;

· активізації їх професійної діяльності, стимулювання до професійного самовдосконалення, безперервної фахової освіти, підвищення рівня компетентності, майстерності та ефективності роботи.

Атестація здійснюється за планом. Під час проведення атестації не допускаються порушення щодо дотримання Положення про атестацію.

Безконфліктність організації і проведення атестації забезпечується доброзичливими взаєминами між педагогами, які атестуються, та членами атестаційної комісії, готовністю їх до конструктивної та результативної роботи, відкритістю планування та дотримання норм і правил проходження атестації, залучення до атестації широких кіл громадськості.

Закономірним у ході атестації педагогічних працівників є підвищення їх кваліфікації, що простежується протягом п’яти років.

Атестація педагогів – це іспит на компетентність. У 2018-2019 н.р. атестовано вчителя початкових класів Воротнікову О М на підтвердження ІІ кваліфікаційної категорії. Пріоритетними напрямами системи підвищення професійної компетентності педагогічних працівників є:

· формування ключових компетентностей;

· моніторинг якості освітньої діяльності самоосвітня діяльність педагога;

· залучення педагогічних кадрів до дослідної роботи.

Курсову перепідготовку педагоги закладу проходять щорічно . Поряд з курсовою перепідготовкою широко застосовуються можливості самоосвітньої діяльності. Кожен педагог займається самоосвітою згідно з індивідуальним планом підвищення кваліфікації. У системі методичної роботи є заходи, що сприяють підвищенню кваліфікації: конференції, семінари, педагогічні ради.

4.Медичне обслуговування здобувачів освітив освітньомузакладі.

Головним завданням сучасного освітнього закладу є підтримка й поліпшення здоров’я дітей. Курс «Основи здоров’я» сприяє активному використанню учнями основних методів і засобів формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичної, соціальної й духовної складових здоров’я

Медичне обслуговування в закладі здійснюється шкільною медичною сестро.Для попередження та виявлення захворювань на початку навчального року проводиться медичне обстеження учнів сімейним лікарем. Учні розподілені на фізкультурні групи згідно довідок.

5.Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

У 2020 - 2021 навчальному році безпечне проведення освітнього процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони праці. Здобувачі освіти та працівники закладу дотримуються вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці для вчителів. Адміністрацією закладу в період 2020-2021 навчального року були призначені комісії з контролю за безпечною експлуатацією приміщень та будівлі, а також роботи електричних пристроїв (робота електроприладів , персональної та оргтехніки). Згідно зі статтею 17 Закону України «Про охорону праці» та статтею 169 Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і періодичний медичний огляд.

З метою організації розробки комплексного плану в школі видаються накази адміністрації, якими призначається відповідальна особа з охорони праці, пожарної безпеки та електрогосподарства.

Для 2020 – 2021 навчального року були придбані медикаменти згідно з наказом Міністерства охорони здоров`я України.

Перед початком навчального року комісією були проведені випробування спортобладнання, стан споруд на спортивних майданчиках, справність кріплення воріт, а також всієї огорожі навколо території.

Завгоспом закладу були обстежені приміщення в яких перебуває обслуговуючий персонал, на предмет знаходження і вилучення зайвих особистих приладів не задіяних у трудовому процесі, які можуть спричинити шкоду чи аварійну ситуацію.

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо), пожежним знаряддям (пожежними ломами, сокирами). Вогнегасники перезаряджені, пройшли технічне обслуговування на що маються акти, та розміщені у легкодоступних місцях, які унеможливлюють їх пошкодження. По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не менше ніж чотири рази на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня цивільного захисту.

Згідно санітарних, пожежних норм і правил, закладом отриманий акт готовності до 2020 – 2021 навчального року, акт опору ізоляції та освітлювальної проводки, видані комісією акти прийому комп`ютерного класу, спортзалу, спортмайданчика. Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо запобіганням нещасним випадкам на виробництві.

В 2020 - 2021 навчальному році були проведені наступні заходи:

· оформлення акта підготовки закладу до нового навчального року;

· проведення інструктажів серед працівників та технічного персоналу;

· проведено обстеження стану енергогосподарства закладу;

· оформлені відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

· оформлені відповідні накази з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху;

· проведено заняття серед педагогічного й технічного колективу навчального закладу на тему «Профілактика побутового травматизму»;

· регулярно проводились інструктажі з техніки безпеки та пожежної безпеки серед педагогічного й технічного персоналу.

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-вихов­ного процесу , Санітарного регламенту й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу закладу з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації . Наказом по закладу призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі.

На початку навчального року, напередодні канікул і святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно мають місце цільові інструктажі з учнями перед спортивними змаганнями. У закладі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках хімії, фізики, трудового навчання, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорові; батьківських зборах. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в закладі проводиться належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. У закладі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму здобувачів освіти , ведеться відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з'ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.Протягом року травматизму серед працівників , здобувачів освіти не було.

6. Освітня робота у закладі здійснюється на підставі нормативно – правових документів.

Державні стандарти

Постанова КМУ від 21.02.2017 №87“Про затвердження Державного стандарту початкової освіти“(застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти).

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти».

Нова українська школа

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Організація освітнього процесу

Закон України «Про освіту».

Закон України«Про повну загальну середньо освіту».

Наказ МОН України від 25.06.2018 № 676«Про затвердження Інструкції з діловодства у закладах загальної середньої освіти».

Лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430«Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах середньої освіти у 2020/2021 навчальному році».

Лист МОН України від 20.07.2020 № 1/9-385«Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н.р. щодо формування у дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково- педагогічних працівників».

Указ Президента України"Про оголошення 2020-2021 н. р. Роком математичної освіти"

Наказ МОН України від 08.09.2020 № 1115"Деякі питання організації дистанційного навчання"

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.09.2020 №2205"Про затвердження Санітарного регламенту для закладів загальної середньої освіти"

Лист МОН України від 02.11.2020 № 1/9-609"Щодо організації дистанційного навчання"

Наказ МОН України від 30.11.2020 №1480"Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти"

Наказ Мінекономіки від 23.12.2020 № 2736"Про затвердження професійного стандарту за професіями "Вчитель початкових класів", "Вчитель закладу загальної середньої освіти", "Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста"

Наказ МОН України від 03.03.2021 №273"Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році"

Всі діти шкільного віку, які проживають у мікрорайоні закладу охоплені навчанням.

Стан і розвиток шкільної мережі

Педагогічним колективом школи проведено відповідну роботу щодо збереження й розвитку шкільної мережі. На 01 вересня 2021 року в закладі було відкрито 8 класів з кількістю здобувачів освіти – 47 . Середня наповнюваність учнів у класах складає 6 учнів, що трохи менше від показника попереднього навчального року. Протягом 2020-2021 навчального року із школи вибуло – 8 учнів .

Основні напрямки освітньої діяльності закладу в 2020-2021 н.р. - впровадження інноваційних технологій та розвивальне навчання, а саме:

· продовження впровадження інтерактивних технологій, диференційованого та проблемного навчання;

· різноманітна проектна діяльність вчителів та учнів.

Робота педагогічного колективу була спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання здобувачів освіти . У 2020 – 2021 н.р. впочатковій школінавчався 21 здобувач освіти , із них учні 1-го класу – 6 учнів , 2 класу 3 учнів, 3 класу 7 учнів – оцінювались вербально, 4 клас – 5 учнів, навчальні досягнення учнів 4 класу оцінювалися за 12-бальною шкалою. В 2020-2021 навчальному році здобувачі освіти були звільнені від ДПА Наказом МОН України від 03.03.2021 №273"Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової середньої освіти, у 2020/2021 навчальному році"

У 2020-2021 н.р. восновній школі(5-9-ті класи) навчалися 18 учнів. Навчальний рік на відмінно закінчили і отримали Похвальні листи за особливі успіхи у навчанні 4 учні, що становить 22 %

Результати навчальних досягнень здобувачів освіти 5-9-хкласів.

У 2020 – 2021 н.р. 5-9-й класи закінчили 18 учнів із них 10 учнів – на достатній та високий рівень навчальних досягнень (7-12 балів), що становить 55,5 %.

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процесс

Одним із основних чинників підвищення якості знань школярів є впровадження в освітню практику педагогічних інновацій, інформаційно-комунікаційних технологій навчання, оновлення змісту усього освітнього процесу відповідно до сучасних досягнень науки і техніки. Учителі закладу ефективно організовують освітній процес на основі оптимального використання можливостей комп’ютерної техніки, програмного забезпечення та мережі Інтернет. Для того, щоб учням дійсно було цікаво, щоб вони не втратили інтерес до навчання, на кожному уроці наші вчителінамагаються створювати всі умови для розвитку здібностей, творчого мислення учнів, самовираження їх особистості в різних видах діяльності. З цією метою учням поряд із стандартними завданнями педагоги пропонують і такі, які вимагають логічного мислення, творчих пошуків, оригінальності, винахідливості. Саме такі творчі, пізнавальні, інтелектуальні завдання допомагають нашим вчителям розвинути в учнів пізнавальні процеси – пам’ять, увагу, уяву, логічне мислення. Усі завдання творчого характеру розраховані на пошукову діяльність учнів, творче й уміле застосування набутих знань. Зміст завдань сприяє розвитку гнучкості й широти мислення, які необхідні для успішного розв’язання як навчальних так і життєвих задач. Усі творчі завдання допомагають вчителеві виявити індивідуальні особливості учнів, намітити перспективи подальшого розвитку творчого потенціалу кожної дитини, зробити навчання більш захоплюючим і цікавим . Основна задача, яка стоїть сьогодні перед педагогами, заключається не стільки в передачі знань, скільки в тому, щоб навчити учнів здобувати ці знання самостійно. Щоб зацікавити, стимулювати учнів до самостійного отримання знань, протягом навчального року проводилась активна робота з організації участі школярів в різноманітних Міжнародних, Всеукраїнських , обласних та міських конкурсах.

Для забезпечення зайнятості здобувачів освіти в позаурочний час у закладі було організованороботу гуртка «Веселі акварелі»:

Але в освітній роботі є і певнінедоліки, а саме:

· недостатня робота ведеться по підготовці учнів до участі у міських та обласних етапах предметних олімпіад;

· недостатньо активізована робота з дітьми, які мають високий рівень знань, з метою розвитку їх інтелектуальних можливостей;

8. Методична робота

У 2020-2021 н.р. продовжено роботу над методичною проблеми«Підвищення рівня знань, умінь і навичок здобувачів освіти шляхом впровадження активних форм і методів навчання».

У практику діяльності педагогічного колективу закладу активно ввійшли:

· проектні технології, що забезпечують інтеграцію предметних знань і вмінь із різних предметів і видів діяльності;

· ігрові технології, які формують навички розв’язувати творчі завдання на основі вибору альтернативних варіантів;

· технології особистісно зорієнтованого, диференційованого навчання;

· інтерактивні технології (робота в групах, метод проектів, «мозковий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові й ділові ігри, «велике коло», «шкала думок»,, «асоціативний кущ», «відкритий мікрофон», групова дискусія, взаємне навчання тощо);

· технології проблемного навчання.

З упровадженням нових технологій було змінено й саму форму проведення уроків. У педагогічній практиці вчителів виникли нові форми уроків: урок-практикум, урок-пошук, урок-дискусія, урок-мандрівка, урок-панорама, урок-залік тощо.

Робота над методичною проблемою знайшла своє втілення у засіданнях, групових та індивідуальних консультаціях тощо. Педагогічні працівники закладу вивчають досвід роботи інших закладів освіти і постійно діляться своїми творчими надбаннями.

2020 - 2021 н. р. продовжено роботу з впровадження нових Державних стандартів початкової ланок освіти, у змісті яких намітились ознаки наступності. Звичайно родзинкою цього року є НУШ. З 1 вересня продовжилось поступове впровадження нового Державного стандарту базової та повної загальної освіти та оновлених навчальних програм для основної школи. Важливим завданням для педагогічних працівників було питання адаптації учнів 1-ого та 5-ого класів. У цей період необхідно зберегти загальне позитивне ставлення учня до навчальної діяльності школярів та своєї особистості в цілому. .

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання:

- підсумки роботи методичної ради в 2019-2020 н.р. та основні напрямки роботи у 2020-2021 н.р.;

-самоосвітня діяльність вчителя, як засіб удосконалення професійної компетентності. Вивчення та методичний моніторинг молодих вчителів;

-про участь у конкурсах, змаганнях;

-про особливості компетентнісно орієнтованого уроку у середніх класах;

-корекція курсової перепідготовки педагогів

-про результати організації і проведення методичної роботи з педагогічними кадрами.

-про підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогів.

-про роботу молодих вчителів;

-інтерактивні методи та форми навчання та виховання учнів на уроках та в позаурочний час;

- Обговорення шкільних навчальних програм з базових дисциплін, підручників, рекомендацій Міністерства освіти й науки України щодо викладання предметів.

Розглядались поточні питання: результати контрольних робіт, виконання навчальних програм, ведення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів та інше. Щомісяця проводились інформаційні, методичні, оперативні наради з актуальних питань освітнього процесу.

Педагогічна рада – найбільш демократична форма роботи педагогічного колективу, на засіданнях якої розв`язуються проблеми розвитку закладу , питання удосконалення освітнього процесу, підвищення професійної майстерності педагогів.

На засіданнях педагогічних рад за 2020 - 2021 навчальний рік обговорювалися питання:

1. Особливості навчання 1-3 класів в умовах впровадження НУШ ( серпень 2020р)

2. Пошук стратегій вдосконалення освітнього процесу в контексті вимог сучасного суспільства.( січень 2021р).

3. Про організацію роботи з обдарованими дітьми ( січень 2021р).

4. Виховна система закладу. Національно-патріотичне та естетичне виховання ( березень 2021р).

5. Про формування умов для розвитку творчих здібностей здобувачів освіти ( березень 2021р).

9.Організація виховної роботи в закладі .

Організація виховної роботи у 2020 -2021 н.р здійснювалася відповідно до вимог законів України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про позашкільну освіту», наказу міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 року №1243 «Про основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Листа МОН України 1/9-595від 23.08.2017 року «Про деякі питання організації виховної роботи». Був розроблений план виховних заходів з учнями 1-9 класів на основі річного плану закладу.

Виховна діяльність в закладі, як цілісна система складається із діяльності дорослих (адміністративно-педагогічна функція, рада школи, батьківський комітет) та із діяльності учнів .

Класними керівниками були складені виховні плани роботи, які відповідають виховній темі закладу. Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалася заосновними напрямками:

1. Громадянське виховання та військово-патріотичне виховання

2. Морально-правове та превентивне виховання.

3. Екологічне виховання

4. Художньо-естетичне виховання

5. Родинно-сімейне виховання

6. Трудове виховання і формування здорового способу життя

7. Сприяння творчому розвитку особистості

В основну діяльність школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання науковості, диференціації, індивідуалізації, змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота була спрямована на вирішення таких завдань:

· Формування загальнолюдських цінностей й моралі, вдосконалення національних традицій, звичаїв та обрядів, виховання любові та поваги до рідної мови.

· Організація інформаційно-просвітницької роботи серед учнів, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей.

· Організація морально-правового виховання.

· Охорона та укріплення здоров’я учнів, організація відпочинку.

· Сприяти участі учнів у системі позашкільної роботи, гуртках та секціях.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2020-2021 навчальному році працювали 7 класних керівників 1-9 класів, практичний психолог , соціальний педагог.

Громадянське і військово-патріотичневиховання шкільної молоді забезпечується в школі через систему заходів, спрямованих на розуміння учнями свого громадянського обов’язку, формування в них патріотичних почуттів. Громадянський аспект виховної роботи у школі реалізовувався шляхом проведення тематичних виховних годин, годин спілкування. Учні школи прийняли активну участь у різноманітних районних та обласних конкурсах: конкурс з української мови ім. П. Яцика, Патріот

Одним із аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, рідної школи. Класні керівники 1- 4класів та класні керівники 5-9 класів провели бесіди та виховні години в класах із відзначення державних свят, пов’язаних з історією України та рідного краю: «Я люблю свою землю» -1 клас; «Тепло твоїх долонь і розуму і серця я Україні милій віддаю» - 2 клас; «Мій рідний край, Україно, найкраще місце на землі» 3 клас; «Пам’ять серця»-4 клас. Традиційними в школі уроки мужності до річниці визволення України , уроки-пам'ять «Україна пам’ятає»; виховні заходи до Дня пам'яті жертв голодомору; тематична виставка «День скорботи і пам’яті Голодомору в Україні»; урок з історії на тему «Голодомор 1932 – 1933 років»; виховні години на тему «Жертви голодоморів та політичних репресій»; уроки мужності; присвячені Дню Збройних сил України на тему «Вам захищати Батьківщину!».

Морально-правове та превентивне виховання здобувачів освіти закладу реалізовувалося через проведення наступних заходів

· Участь в акції « 16 днів без насильства».

· Класні години «Ти руку дружби протягни».

· Акція «Від серця до серця».

· Виховна година: «Дитина та її права».

· Рейд «Урок».

· Оформлення картотеки учнів, що взяті на шкільний облік.

· Рейд «Увага! діти на дорозі».

· Проведення профілактичних бесід з учнями девіантної поведінки.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки за інтересами, залучають до роботи у класі та школи.

На початку навчального року на внутришкільному обліку, а саме в групі ризику був 1 учень.

У 2020 – 2021 навчальному році здобувачами освіти закладу злочинів не скоєно.Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводила психолог – Самбурська Л В . Так, за минулий рік психологом закладу складено шкільний банк даних на дітей контрольованої категорії. З метою поглиблення інформації про дітей контрольованої групи проведені бесіди з класними керівниками та вчителями-предметниками, оброблені результати діагностування та надані рекомендації класним керівникам. Практичним психологом закладу проведена діагностична робота за напрямками : діагностика агресивної поведінки, акцентуації характеру. Проведені індивідуальні консультації для учнів, вчителів, батьків, адміністрації школи за питаннями:

· «Психологічний аналіз девіантної поведінки у підлітків»,

· «Засоби подолання конфліктів».

· «Моє оточення».

· «Як знизити рівень агресивності»

· Булінг у шкільному середовищу

Екологічне виховання:

Екологічне виховання здійснювалось шляхом проведення трудових та екологічних десантів з покращення та благоустрою прилеглої до закладу території. У закладі проводилися екологічні акції, в квітні - місячник екологічного вихованя.

· Проведені акції «Чисте подвір’я» учні 5-9 класів.

· Всеукраїнський суботник

Художньо-естетичне виховання

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:

· День Знань. Святкова лінійка.

· Оформлення класних куточків.

· Акція «Прикрашаємо школу до Новорічних свят».

· Конкурс новорічних колажів 5-9 класи.

· Святковий концерт до міжнародного жіночого дня.

· Конкурс «Писанка в твоєму домі».

· Святковий концерт до Дня матері.

· Свято останнього дзвоника

Родинно-сімейного виховання

Родинно-сімейне виховання протягом 2020 - 2021 н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей. З цією метою в закладі проходили такі заходи:

· Вивчення класними керівниками побутових умов учнів.

· Засідання батьківських комітетів.

· Збір інформації про зайнятість учнів у позаурочний час.

· Проведення батьківського всеобучу.

· Новорічні замальовки для учнів 1-4 класів.

· Конкурс «Писанка в твоєму домі».

· Конкурс на виготовлення найкращої шпаківні.

· Святкові концерти до Міжнародного жіночого дня.

· Новорічні концерти.

· Інформування батьків щодо пропусків занять учнями.

На класних батьківських зборах проводилися бесіди, робилися класними керівниками доповіді, здійснювалося анкетування.

Трудове виховання і формування здорового способу життя

Належна увага школою приділяється трудовому вихованню та профорієнтації. Протягом 2020 - 2021 н.р. учні закладу приймали участь у трудових десантах з покращення прилеглої до школи території.

Формування здорового способу життя здійснювалось через проведення різноманітних спортивних змагань

Проблеми та недоліки в організації виховної роботи

· Продовжити працювати над згуртованістю шкільного колективу і клас­них учнівських колективів.

· Більше приділяти уваги вихованню громадської активності учнів, старанності у виконанні своїх обов'язків, сформованості по­чуття обов'язку, працелюбності.

· Активно приймати участь у діяльності громадських учнівсь­ких організацій.

· Налагодження співпраця вчителів, класних керівників та учнівських організацій.

· Пошук і цілеспрямований вияв обдарованих дітей.

Шляхи розвитку виховної роботи на наступний рік спрямовані на усунення причин вказаних недоліків

Аналізуючи виховну діяльність дитячого самоврядування, з урахуванням особливості учнівського колективу, колективу вчителів та класних керівників спрямувати виховну роботу на наступний навчальний рік так щоб:

1. Створити умови для розвитку педагогічної ініціативи, підвищення фахової майстерності педагогічних працівників;

2. Створити умови для формування фізично і психічно здорової дитини;

3. Створити умови для реалізації здібностей обдарованих дітей;

4. Застосування новітніх педагогічних технологій;

5. Впроваджувати можливості мережі Інтернет для підвищення рівня навчання та виховання;

6. Забезпечити соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил безпеки життєдіяльності, охорони здоров’я і життя дітей та підлітків, педагогічних працівників,

7. Модернізувати матеріальну базу школи.

12.Робота з батьками та громадськістю у освітньому закладі:

Виховання учня в школі та сім'ї — щоденний безперервний процес. Тому педагогічний колектив працюєзтісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов'язаних із професійним світом, захопленнями своїх дітей, родинними святами.

Класні керівники тісно співпрацюють із сім'ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої висновки вони заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

Однією з традиційних форм роботи з батьками в школі є батьківській всеобуч. Тематика лекцій підбирається з урахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, шкільний психолог, запрошуються працівники всіх служб.

Проведено загальношкільні батьківські збори за темами:

- національно – патріотичне виховання у сімї

- виховуємо здорове покоління

13. Управлінська діяльність:

Управління закладом здійснюється згідно з річним планом роботи, планом внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і виховної роботи класних керівників. Така система планування, відпрацьована в закладі й заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників освітнього процесу, забезпечує координацію їхньої діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи У закладі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність закладу загальної середньої освіти. Із підключенням до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно й мобільно використовувати достовірну інформацію, вчасно знайомитися з новими документами і навіть їх проектами.

Контроль — це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У закладі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і по­дальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його освітнього процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання закладу, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі.

Адміністрація використовує різноманітні форми контролю за станом освітнього процесу, передусім такі традиційні, як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка класних журналів, щоденників тощо. Під час проведення внутрішньо-шкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступник директора використовує діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів із використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань і навчальних досягнень учнів, проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Ураховуючи сучасні реалії, стиль керівництва закладом є близьким до демократичного, оскільки більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, повноваження делегуються. Директор закладу в роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми спільно обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.

Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а задля позитивного кінцевого результату.

Річний звіт
про діяльність закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №12 військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області за 2019 – 2020 навчальний рік.

І. Загальні відомості про освітній заклад.

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №12 військово -цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №12 військово -цивільної адміністрації міста Торецьк знаходиться у комунальній власності .

Адреса закладу : Донецька область, м. Торецьк, сел. Курдюмівка, вул. Філатова, буд.7.

Мова навчання – українська.

На 05.09.2019 року – 49 здобувачів освіти , 8 класів.

Вибуло за 2019-2020 навчальний рік – 2 здобувачі освіти :

серед 5-9 кл., за межі міста Торецьк.

Прибуло протягом 2019-2020 навчального року – 2 здобувач освіти :

в 1-4 кл. – 1, в 5-9 кл. –1.

Освітня програма реалізується в режимі 5 – денного навчального тижня. Мова навчання – українська.

Тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України

“ Про загальну середню освіту “ в 1 класі - 35 хвилин , в 2-4 класах - 40 хвилин , в 5-9 класах - 45 хвилин . Перерви в 1 класі -15 хв., в 2-9 класах 10 хв., великі перерви 20 хв. після 2 та 3 уроків.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою :

І семестр – з 02 вересня 2019 року по 27 грудня 2019 року;

ІІ семестр - з 13 січня 2020 року по 22 травня 2020 року.

Закінчується навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти усіх класів. Здобувачі освіти 4, 9 класів складають державну підсумкову атестацію ( далі ДПА). Перелік предметів для ДПА, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України затверджено додатково.

Впродовж навчального року для здобувачів освіти проводяться канікули:

- осінні з 21 жовтня 2019 року по 03 листопада 2019 року;

- зимові з 23 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;

- весняні з 30 березня 2020 року по 05 квітня 2020 року.

Освітня практика та освітні екскурсії в 2019-2020 навчальному році проведені протягом року.

Завершилися навчальні заняття 22 травня 2020 року проведенням свята «Останній дзвоник» онлайн.

Вручення документів про базову середню освіту випускникам 9 класу

10 червня 2020р

ІІ. Матеріально-технічна база освітнього закладу.

Створенню необхідних для учасників освітнього процесу умов сприяє багато факторів, в тому числі задовільна матеріально-технічна база. Матеріально-технічний стан закладу відповідає встановленій нормативності.

Приміщення закладу : класні кімнати, кабінети, коридори, роздатковий пункт, туалети – мають естетичний вигляд.

Водопостачання будівлі здійснює приватне акціонерне товариство «Курдюмівський завод кислототривких виробів». Подача води відбувається за встановленим графіком.

Повітряно-температурний режим у закладі в осінньо – зимовий період забезпечується за рахунок автономної котельні, яка відповідає встановленим нормам.

На території подвір’я закладу розташовані спортивний майданчик, газони, парк. Навколо території навчального закладу – жива огорожа ( кущі).

ІІІ. Кадрове забезпечення навчального закладу.

У закладі загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №12 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк на даний час колектив складається з 18 осіб, з них педагогів-11, технічних працівників – 7 . Укомплектованість закладу педагогічними кадрами становить 100%

Кириєнко Валентина Петрівна – заступник директора з навчально-виховної роботи, вчитель фізики та трудового навчання.

Реннер Ольга Євгенівна – вчитель української мови та літератури.

Івченкова Анастасія Андріївна – вчитель англійської мови.

Гаврик Юрій Станіславович – вчитель історії , географії.

Баркова Людмила Вікторівна – вчитель початкових класів.

Воротнікова Олена Миколаївна – вчитель початкових класів.

Гамлій Ірина Валентинівна – вчитель початкових класів.

Борисюк Ірина Вікторівна – вчитель початкових класів.

Карпенко Антоніна Василівна – вчитель математики.

Ващук Ольга Анатоліївна – вчитель зарубіжної літератури.

Якісний склад педагогічних працівників.

Мають кваліфікаційні категорії :

- «спеціаліст першої категорії» – 6 педагогів;

- «спеціаліст другої категорії» – 1 педагоги;

- категорію «спеціаліст» – 3 педагоги;

- 10 тарифний розряд – 1 педагог.

Мають стаж роботи:

- 20 і більше років – 8 педагогів ;

- від 10 до 20 років – 1 педагог;

- до 3 років – 2 педагога.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та «Типового положення про атестацію педагогічних працівників із змінами та доповненнями». Зміни внесені відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. № 1135. Атестація підпорядкована перспективному плануванню на 5 років, проводиться в зазначені Типовим положенням терміни.

Кількість педагогічних працівників закладу становить менш як 15 осіб , тому згідно з п. 2.10 « Типового положення про атестацію …» атестація проводиться атестаційною комісією І рівня, визначеною міським управлінням освіти на базі закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №7 військово -цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

В 2019-2020 навчальному році проатестовано три педагоги закладу :

1) Кириєнко В.П., педагог-організатор, вчитель фізики;

2) Реннер О.Є , вчитель української мови та літератури;

3) Баркова Л.В, вчитель початкових класів.

За результатами проходження атестації :

1. Кириєнко В.П. – встановлена І кваліфікаційна категорія.

2. Реннер О.Є. – встановлена І кваліфікаційна категорія.

3. Баркова Л.В. – підтверджена І кваліфікаційна категорія.

ІV. Медичне обслуговування здобувачів освіти в закладі.

Медичне обслуговування здобувачів освіти веде медичний працівник амбулаторії селища Північне, спеціаліст вищої категорії. Мета її роботи в закладі – створення умов для поліпшення фізичного, психічного та емоційного стану кожної дитини, сприяння формуванню здорового способу життя.

Протягом поточного року аналізувалися умови забезпечення психофізичного здоров'я дітей. Моніторинг формування здорового способу життя здійснюється за наступними напрямами:

- медичне обстеження здобувачів освіти ;

-захворюваність на ГРЗ;

-захворювання на COVID-19.

Адміністрація закладу, класні керівники багато уваги приділяють зміцненню здоров`я здобувачів освіти, систематично підтримують тісний контакт з батьками, медичним працівником. На особливому контролі адміністрації закладу – проведення уроків фізичної культури в 1- 9 класах. Під час уроків фізичної культури проводяться спостереження за поведінкою та станом здоров’я здобувачів освіти. Протягом року аналізуються довідки, відповідно до яких проводиться моніторинг захворюваності здобувачів освіти.

V. Організація харчування здобувачів освіти в закладі.

Для організації гарячого харчування здобувачів освіти в закладі працює буфет - роздаточний пункт. Буфет обладнаний електроплитою, холодильником. Інвентар та посуд промаркований. Документація буфету ведеться згідно з нормативними вимогами. Наказом по закладу створена бракеражна комісія. Меню на 10 днів погоджено з міською СЕС , начальником міського управління освіти ВЦА міста Торецьк . Класні керівники 1-9 класів облаштували в класах куточки для вживання їжі.

Протягом 2019- 2020 навчального року у закладі було організоване харчування здобувачів освіти відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», Постанов Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» (із змінами), від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки України від 01.06.2005 №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» та з метою забезпечення повноцінного раціонального харчування, запобігання харчових отруєнь та виконання санітарно - гігієнічних правил і норм . З 02.09.2019 було організовано одноразове безкоштовне харчування дітей з малозабезпечених сімей за наданими довідками , протягом року харчувалися безкоштовно здобувачі освіти 1-4 класів. Гарячим харчуванням було охоплено приблизно 80% здобувачів освіти закладу. Питання про харчування розглядалося на нарадах при директорові:

- «Про організацію харчування» , вересень 2019 р.;

- «Про організацію харчування дітей пільгової категорії» , листопад 2019 р.;

- «Про стан організації харчування» , квітень 2020 р.

Харчування здобувачів освіти здійснювалося на другій і третій перервах, згідно затвердженому режиму роботи закладу. Проводився щоденний контроль за дотриманням гігієнічних норм: миття рук рідким милом та використання одноразового посуду.

VI. Організація освітнього процесу в закладі.

З метою підвищення якості методичної роботи, надання кваліфікованої професійної допомоги в підвищенні теоретичної підготовки та фахової кваліфікації і приймаються необхідні управлінські рішення.

Методична робота планується в підрозділах річного плану

(організаційно-педагогічна, методична робота, підвищення кваліфікації).

Вчителі закладу беруть активну участь у методичних заходах:

1. Ларькова Г.В. Сертифікат . Пройшла підготовку кервних кадрік ЗЗСО та представників резерву керівних кадрів відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа » з теми «Освітній менеджмент Нової української школи» .08.12.2019р

2. Ларькова Г.В. Сертифікат . На шляху до змін. 06.12.2019р

3. Гамлій І.В. Сертифікат Всеосвіта. «Ігри та завдання для формування мовленнєвої компетентності НУШ» 28.11.2019р

4. Кириєнко В.П. Свідоцтво «На Урок» № В241-384158

«Використання багатофункціональних практично- діяльнісних посібників на заняттях» 27.03.2020р

5. Кириєнко В.П. «Використання онлайн-тестів у роботі з батьками» Свідоцтво № В232-384158., 26.03 2020р

Вчителі закладу діляться досвідом і друкують свої розробки:

1. Реннер О.Є. Каталог «Відкритий урок : розробки. технології, досвід»

«особистісно зорієнтований урок НУШ» «Складне речення зі сполучниковим і безсполучниковим зв’язком»

2. Ващук О.А. на сайті «Всеосвіта» методична розробка зарубіжної літератури календарно-тематичне планування 5 клас.

3. Ващук О.А. на сайті «Всеосвіта» методична розробка «Формування пізнавальних інтересів учнів».

4. Ващук О.А. на сайті «Всеосвіта» методична розробка зарубіжної літератури календарно-тематичне планування 6 клас, 9 клас ІІ семестр.

5. Ващук О.А. на сайті «Всеосвіта» методична розробка зарубіжної літератури календарно-тематичне планування 9 клас ІІ семестр.

6. Ващук О.А. на сайті «Методичний портал» «Зарубіжна література. 9 клас. Презентація до уроків за творчістю М.Ю. Лермонтова».

Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу.

Викладання навчальних предметів здійснювалося за «Освітньою програмою закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 12 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області на 2019/2020 навчальний рік», схваленою на засіданні педагогічної ради закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 12 ВЦА міста Торецьк Донецької області (протокол від 30.08.2019 року № 1), затвердженою директором закладу, погодженою начальником міського управління освіти.

Освітня програма закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів № 12 військово-цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області на 2019/2020 навчальний рік складена :

-для 1 - 2 класів за Типовим навчальним планом для початкової школи з навчанням українською мовою ( додаток 1 до Типової освітньої програми початкової освіти під керівництвом Р.Б.Шияна;

-для 3 - 4-х класів - за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 р.№ 407, таблиця 2;

- для 5 –7, 9 класів – за Типовою освітньою програмою закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженою наказом МОН України від 20.04.2018 р.№ 405, таблиця 12;

-для 8 класу – за підпунктом 1 пункту розділу ІV «Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти», 8 годин на тиждень згідно пункту 3 Розділу V «Положення …»

VII. Управлінська діяльність в закладі.

На кінець 2019 – 2020 навчального року кількість здобувачів освіти , які мають високий рівень складає 4, 10 % ; достатній рівень – 14 здобувачів освіти, 38%.

Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти за результатами річного оцінювання показав, що в закладі він на достатньому рівні – 8,2 бала .

Вивчення стану виконання навчального плану і програм показало, що:

- розклад уроків відповідає освітній програмі закладу на 2019/2020 навчальний рік;

- навчальні програми з усіх навчальних предметів, що затверджені та рекомендовані Міністерством освіти і науки України, учителі мають ;

- календарні плани роботи вчителів - предметників погоджені заступником директора з навчально-виховної роботи , затверджені директором закладу;

- плани-графіки проведення обов’язкових контрольних робіт, тематичного оцінювання, практичних робіт, навчальних екскурсій відповідають календарному плануванню;

- усі учителі пройшли інструктаж щодо порядку ведення класних журналів; при заповненні предметних сторінок класних журналів вчителі виконують Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлюють сторінки класних журналів у 5-11 класах згідно положень Інструкції з ведення класних журналів 5-11(12) класів (наказ МОН України від 03.06.2008 року №496).

Перевірено:

1. Кількість годин, відведених на вивчення предметів за навчальними програмами.

2. Фактична кількість проведених годин:

• використання годин інваріантної складової освітньої програми;

• відповідність вивчення навчального матеріалу календарному плануванню;

• послідовність вивчення навчального матеріалу і дотримання кількості годин, визначених програмою на кожну тему.

3. Виконання вчителями вимог освітніх програм:

• кількість проведених контрольних, лабораторних, практичних робіт згідно з графіком, творчих робіт, робіт з розвитку зв'язного мовлення, уроків позакласного читання;

• розподіл навчального матеріалу;

• оцінювання результатів навчальних досягнень здобувачів освіти ;

• проведення тематичного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.

4.Об’єктивність оцінювання рівня навчальних досягнень здобувачів освіти вимогам навчальних програм.

5. Правильність записів, які ведуть вчителі на сторінках предметів у класних журналах.

За результатами перевірки встановлено, що освітні програми виконані повністю.

VIII. Робота з батьками та громадськістю в закладі.

Виховна робота спрямована на вирішення проблеми закладу : «Формування комунікативних компетентностей здобувачів освіти засобами інформаційно-комунікативних технологій в умовах компетентно – зорієнтованого підходу в навчально-виховному процесі». Педагогічний колектив вирішує наступні завдання :

1) сприяти розвитку особистості дитини, формуванню її інтелектуального та морального потенціалу , формуванню особистості патріота, гідного громадянина України;

2) створення умов для розвитку інформаційно – комунікативних компетентностей учасників навчально-виховного процесу в позаурочний час;

3) виховання в здобувачів освіти свідомого ставлення до свого здоров’я , формування здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я;

4) формування культури спілкування, безпечного толерантного середовища та інформаційної культури учасників навчально – виховного процес

Протягом року заклад співпрацював з кількома громадськими організаціями. Кілька років триває робота з Чеською організацією «Людина в біді», ГО «Арчіа Нова» Завдяки співпраці з громадськими організаціями та завдяки спонсорам заклад отримав завісу для проведення концертів та вистав шкільного театру, був укладений лінелеум у вестибюль І поверху, діти отримали українські національні костюми, широкий асортимент канцтоварів.

IX. Головні завдання закладу у 2010-2021 навчальному році будуть спрямовані на:

- виконання основних положень законів України «Про освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПІН 5.2.008-01).

- цілеспрямоване формування стійких інтересів, творчої активності та основних компетентностей здобувачів освіти;

- підвищення професійної майстерності вчителів, їх методичної підготовки;

- соціальний захист учасників освітнього процесу;

- впровадження інформаційних та комунікативних технологій, комп’ютеризації та інформатизації НВП;

- робота з профілактики дитячої злочинності та правопорушень;

- створення безпечних умов з охорони праці для здобувачів освіти та працівників закладу.

Директор Ганна Ларькова .

Річний звіт
про діяльність закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №12 військово – цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області
за 2018 – 2019 навчальний рік.

І. Загальні відомості про освітній заклад.

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №12 військово -цивільної адміністрації міста Торецьк Донецької області.

Заклад загальної середньої освіти І-ІІ ступенів №12 військово -цивільної адміністрації міста Торецьк знаходиться у комунальній власності .

Адреса закладу : Донецька область, м. Торецьк, сел. Курдюмівка, вул. Філатова, буд.7.

Мова навчання – українська.

На 05.09.2018 року – 57 здобувачів освіти , 8 класів.

Вибуло за 2018-2019 навчальний рік – 3 здобувачі освіти :

серед 5-9 кл., за межі міста Торецьк.

Прибуло протягом 2018-2019 навчального року – 1 здобувач освіти :

в 1-4 кл. – 1;

Освітня програма реалізується в режимі 5 – денного навчального тижня. Мова навчання – українська.

Тривалість уроків встановлюється відповідно до Закону України

“ Про загальну середню освіту “ в 1 класі - 35 хвилин , в 2-4 класах - 40 хвилин , в 5-9 класах - 45 хвилин . Перерви в 1 класі -15 хв., в 2-9 класах 10 хв., великі перерви 20 хв. після 2 та 3 уроків.

Навчальні заняття організовуються за семестровою системою :

І семестр – з 01 вересня 2018 року по 28 грудня 2019 року;

ІІ семестр - з 14 січня 2019 року по 24 травня 2019 року.

Закінчується навчальний рік проведенням річного оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти усіх класів. Здобувачі освіти 4, 9 класів складають державну підсумкову атестацію ( далі ДПА). Перелік предметів для ДПА, форму та терміни її проведення Міністерством освіти і науки України затверджено додатково.

Впродовж навчального року для здобувачів освіти проводяться канікули:

- осінні з 22 жовтня 2018 року по 31жовтня 2017 року;

- зимові з 29 грудня 2018 року по 13 січня 2019 року;

- весняні з 01 квітня 2019 року по 07 квітня 2019 року.

Освітня практика та освітні екскурсії в 2018-2019 навчальному році проводилися протягом року.

Завершилися навчальні заняття 24 травня 2019 року проведенням свята «Останній дзвоник».

Вручення документів про базову середню освіту випускникам 9 класу після проведення ДПА.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 634

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.